Принтиране

Конкуренцията на права при непарична вноска и прехвърляне на дружествен дял в ООД

Автор: Николай Колев,
1. Внасянето на непарична вноска в дружеството е разпоредителен акт на съдружника, с който той прехвърля собствеността или други права върху предмета на апорта от своя патримониум в патримониума на дружеството.