Принтиране

Искът по чл. 240а от Търговския закон – практически аспекти

Автор: Венцислав Михайлов,
С разпоредбата на чл. 240, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ) е регламентирано, че членовете на съветите на акционерното дружество (надзорен съвет, управителен съвет и съвет на директорите) отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.