- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Инвеститори по договор за продажба на финансови инструменти

Инвеститорите се явяват втората страна по договора за пласиране или продажба на финансови инструменти (ФИ), които в отговор на публичната оферта на другата страна – емитентите, са приели първичното публично предложение за записване на първоначална продажба, съответно за допускане до търговия на регулиран капиталов пазар, направено от емитентите, когато такова се изисква от правния ред.