Принтиране

Допълнителната парична вноска в ООД в практиката на ВКС

Автор: Николай Колев,
По своето правно естество допълнителните парични вноски представляват вътрешен източник за финансиране на дружеството, поради което решението на общото събрание на съдружниците не се отразява в търговския регистър и в капитала на дружеството - аргумент от чл. 134, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ).