- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Договор и устав на командитно дружество с акции

1. Командитното дружество с акции (КДА) има хибридна (смесена) природа, която води до прилагане спрямо това дружество на сравнително най-комплициран правен режим. Законовата уредба на КДА е особена (специална) и субсидиарна (допълнителна).