Принтиране

Договор и устав на командитно дружество с акции

Автор: Михаил Миланов,
1. Командитното дружество с акции (КДА) има хибридна (смесена) природа, която води до прилагане спрямо това дружество на сравнително най-комплициран правен режим. Законовата уредба на КДА е особена (специална) и субсидиарна (допълнителна).