Принтиране

Хипотези при договор за кредит, предоставян под формата на овърдрафт

Автор: Мариана Терзиева
Законова дефиниция на договора за кредит, предоставян под формата на овърдрафт, е дадена в § 1 от ДР на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), т. 26: „Овърдрафт“ е изрично уговорен кредит, с който доставчик на платежни услуги предоставя на потребителя възможността да ползва средства, надвишаващи наличността по платежната му сметка....