- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Джирото и каузата за издаването на менителничната сделка

Общата уредба на джирото се съдържа в чл. 316 и 317 от Търговския закон (ТЗ).