Принтиране

Договорни уговорки за отказ на кредитора да изпълни свои задължения към длъжника като квазиобезпечение по търговски и финансови сделки

Автор: Цветан Крумов
Уговорките, предмет на настоящата статия, са функционално свързани с право за прихващане/нетиране, като представляват кумулативна възможност за кредитор (с право да прихване/нетира взаимните задължения), да откаже да изпълнява задълженията си, като така на практика отлага във времето момента, в който извършва прихващането/нетирането.