- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Обжалваеми ли са действията на съдебния изпълнител по реда на чл. 35 от Закона за особените залози

Eдна от спецификите на особения залог като вид обезпечение е, че договорът e консенсуален, а не реален, т.е. залогодателят може да запази фактическата власт върху заложеното имущество.