- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Съдебна практика на ВКС по чл. 298 от Гражданския процесуален кодекс

При предявени искове за защита правото на собственост на конкретен недвижим имот, когато искът е заявен от повече от едно лице или срещу повече от едно лице, е налице хипотеза на необходимо другарство по смисъла на чл. 216, ал. 2 ГПК, но само и доколкото естеството на спорното правоотношение налага решението на съда да бъде еднакво по отношение на всеки един от тях.