Принтиране

Правният режим на потребителските спорове съгласно измененията в Гражданския процесуален кодекс от 2019 г.

Автор: Деян Драгиев,
Съгласно съобщение на Европейската комисия от януари 2019 г., от България се изисква да приведе в съответствие националното си съдопроизводство, което е в противоречие с Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 05.04.1993 г. относно неравноправните клаузи в потребителските договори („Директивата“).