- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Практика на ВКС по чл. 99 от Закона за задълженията и договорите

Цесионерът, придобил вземането след издаден изпълнителен лист в полза на цедента, притежава ли надлежна легитимация по правото по чл. 409 ГПК, или правото по чл. 409 ГПК принадлежи само на кредитора по изпълнителното основание?