- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Последици от незаконосъобразно изпълнително производство – постановяване на неправилни съдебни актове и нарушаване на основни права на длъжника

Конституцията от 1991 г. в Преамбюла и в чл. 4, ал. 1 определят Република България като правова държава.