Принтиране

Персоналните ограничения при участието в публични продани по Гражданския процесуален кодекс, Търговския закон и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Автор: Иван Николаев,
В практиката и теорията често се поставя въпросът за целесъобразността и приложението на ограниченията за участието в публичните продани на определени лица, посочени в чл. 490, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) във връзка с чл. 185 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) относно публичните продажби от държавни и частни съдебни изпълнители, както и съответно в 717г от Търговския закон (ТЗ) във връзка с § 1 от ДР на ТЗ в производствата по несъстоятелност, и съответно в чл. 238, ал. 7 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) при провеждането на търгове от публичните изпълнители.