- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Някои проблеми при обжалване на определенията по чл. 248, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс

Съгласно чл. 248, ал. 1 ГПК в срока за обжалване, а ако решението е необжалваемо – в едномесечен срок от постановяването му, съдът по искане на страните може да допълни или да измени постановеното решение в частта му за разноските.