Принтиране

Някои проблеми при обжалване на определенията по чл. 248, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс

Автор: Яна Владимирова,
Съгласно чл. 248, ал. 1 ГПК в срока за обжалване, а ако решението е необжалваемо - в едномесечен срок от постановяването му, съдът по искане на страните може да допълни или да измени постановеното решение в частта му за разноските.