- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Изменение на договори в условията на икономическа криза – способи и предизвикателства

Световната икономическа криза, породена от пандемията на COVID-19 и съпровождащите я рестриктивни мерки, които бяха въведени в страни от почти цял свят, поставя остро въпроса за възможностите за модификация на облигационните отношения.