Принтиране

Частичният иск и погасяването по давност на непредявената част от вземането

Автор: Борислав Найденов,
Функцията на гражданския процес е да възстанови законосъобразното състояние на гражданските правоотношения. Според становището, изложено в Решение № 64/22.06.2017 г. по гр. д. № 1329/2016 г. на ВКС, III г. о., интерес от търсене на искова защита е налице, когато между насрещните правни субекти, в качеството им на страни в гражданския процес, съществува спор относно фактите и/или правото (тяхното възникване, съдържание или съществуване) и трябва да се възстанови хармонията в поведението на спорещите, като се изпълнят изискуемите задължения и се преустановят действията, целящи да осуетят защитата на правото.