- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси от практиката по тълкуване и прилагане на Закона за обществените поръчки

В процеса на възлагане на обществени поръчки пред възложителите възникват редица въпроси, безспорно свързани с възможно най-правилното и законосъобразно провеждане на процедура.