- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Примери от актуалната практика на българските съдилища по въпроси на обществените поръчки

В зависимост от особеностите на конкретния казус, често пъти прилагането на Закона за обществените поръчки (ЗОП) може да се съчетава с необходимост юристите да съобразят и други закони, които имат отношение към предмета на поръчката, характеристиките на доставяното изделие или са определящи за статута и функциите на възлагащата организация.