Принтиране

Предели на компетентност при възлагането на обществени поръчки според вида възложител – публичен или секторен

Автор: Йоана Маринова-Стефанова,
В действащия Закон за обществените поръчки1 (ЗОП) липсва легална дефиниция на понятието „възложител“, но от обзора на отделните видове възложители и основните техни признаци, посочени в ЗОП и в действащите в областта европейски директиви2, може да се направи обоснованата характеристика на възложителите на обществени поръчки и тяхната компетентност от гледна точка на административното право.