Принтиране

Правосубектни ли са обединенията – кандидати и участници, в процедурите по Закона за обществените поръчки

Автор: Сюлейман Башов,
Дейността по възлагане на обществени поръчки (по-надолу „ОП“) представлява специално административно производство и като такова е част от изпълнително-разпоредителната дейност на държавата.