- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Ограниченията в оперативната самостоятелност на възложителя при поставяне на изисквания за оторизация на участника

Законът за обществените поръчки, освен че очертава рамките на законосъобразното поведение на възложителите, оставя и относително широко поле за административна преценка по целесъобразност за постигане на възможно най-добрия начин на удовлетворяване на потребностите на купувача. В тази насока, възложителите са освободени да поставят редица изисквания към участника и начина на изпълнение, стига да не прекрачват […]