- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Новите изменения в Закона за обществените поръчки

Направените изменения и допълнения в разпоредбата изцяло са продиктувани от практиката и затрудненията на възложителите, които показаха, че твърде общото посочване на правните основания за отстраняване на участници невинаги отразяват в пълнота реалното представяне на участниците.