- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Как неправилното попълване на обявлението води до незаконосъобразност на решението за откриване на процедура

Първите документи, отбелязващи стартирането на една процедура и достъпни за обществеността лица, са решението за откриване на процедура и обявлението, с което възложителите оповестяват откриването на процедурата за възлагане на обществена поръчка в определените от закона случаи.