- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Актуална информация от Портала за обществените поръчки

В секция „Методология“ на Портала за обществените поръчки напоследък бяха публикувани актуални указания и други документи с важно практическо значение, чието познаване е от съществено значение за работата на възложителите и участниците в процедурите за обществени поръчки у нас.