Принтиране

Застрахователните лимити на обезщетението за неимуществени вреди в практиката на българските съдилища през 2019 г.

Автор: Светослав Желев,
С договора за застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите застрахователят се задължава да покрие в границите на определената в застрахователния договор застрахователна сума отговорността на застрахования за причинените от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди, които са пряк и непосредствен резултат от застрахователното събитие.