- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Признаване на вземането от длъжника като основание за прекъсване на погасителната давност

Признаването на вземането от длъжника е определено като основание за прекъсване на погасителната давност по чл. 116, б. „а“ от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).