Принтиране

Признаване на вземането от длъжника като основание за прекъсване на погасителната давност

Автор: Поля Голева,
Признаването на вземането от длъжника е определено като основание за прекъсване на погасителната давност по чл. 116, б. „а“ от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).