Принтиране

Предявяването на иск и възражение като основания за прекъсване на погасителната давност по чл. 116, б. „б“ от Закона за задълженията и договорите в практиката на ВКС

Автор: Ирина Богданова,
Прекъсването на погасителната давност се допуска при осъществяване на лимитативно установени в чл. 116 ЗЗД юридически факти, с чието настъпване се отнема юридическото значение на вече изтеклия давностен срок.