Принтиране

Понятието за добросъвестност по чл. 12 от Закона за задълженията и договорите и недобросъвестността като основание за възникване на преддоговорна отговорност

Автор: Александър Иванов,
1. Понятие за добросъвестност 1.1. Добросъвестността като етическа и обективна категория Съгласно чл. 12 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) при воденето на преговори и сключването на договори страните трябва да действат добросъвестно. Какъв е смисълът на термина „добросъвестност“ по чл. 12 ЗЗД? След приемането на новия ЗЗД е било изразено виждането, че по […]