- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Погасителна давност при задължения, породени от встъпване в дълг

I. Рамки на проблема в правната теория и в съдебната практика