- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Плащане на задължения, уговорени във валута

В договор дължимата парична престация е определена в евро.