Принтиране

Отговорност на наемодателя за недостатъци, които са опасни за здравето – един дефектен законов текст

Автор: Деян Петров,
Алинея 3 на чл. 230 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) предвижда, че когато недостатъците са опасни за здравето на наемателя или за здравето на лицата от неговото домакинство, наемодателят носи отговорност за недостатъци дори наемателят да е знаел за тях при сключването на договора.