Принтиране

Някои проблеми на прекратяването на договор за прехвърляне на вземания

Автор: Ивайло Тосков
Съгласно чл. 99, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) носителят на едно вземане (цедент) може да го прехвърли на другиго (цесионер), освен ако законът, договорът или естеството на вземането не допускат това. Цитираната разпоредба урежда правна техника1, която може да обхване различни сделки - както възмездни, като например продажба, така и безвъзмездни - като дарение.