- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Новите положения в правния режим на погасителната давност по Закона за задълженията и договорите

1. Със Закона за допълнение на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД)1 отмененият през 1993 г.2 чл. 112 се запълни с ново съдържание.