Принтиране

Неплатежоспособността на длъжника по сделката – същност и последици

Автор: Георги Хорозов,
Неплатежоспособността на търговеца е детайлно уредена в Търговския закон (ТЗ), като са посочени ясни критерии за нея (чл. 608 ТЗ). Неплатежоспособността е основание за откриване на производство по несъстоятелност и за последващо универсално изпълнение върху имуществото на търговеца при обявяването му в несъстоятелност.