- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Недействителността по гражданското и търговското право

Търговските дружества са уредени в част втора на Търговския закон.