- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Към кой момент се определя размерът на вземането по чл. 59 от Закона за задълженията и договорите?

За съжаление формулата за „по-малката стойност“, съдържима в чл. 59, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), мълчи по въпроса към кой момент следва да бъде установен размерът на обедняването и обогатяването1, което и дава повод за някои противоречия както в доктрината, така и в съдебната практиката.