- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Изменение и прекратяване на договора при стопанска непоносимост

Някои материалноправни предпоставки за упражняване на иска по чл. 307 от Търговския закон