Принтиране

Искът по чл. 59 от Закона за задълженията и договорите и наличието на законово правило като causa iusta за настъпилото имуществено разместване

Автор: Ирина Богданова,
Към понятието за правно основание в контекста на actio de in rem verso българската цивилистика, а така и чуждата литература често причисляват закона, респективно наличието на правно предписание, което да служи като оправдание за правомерността на настъпилото разместване на блага3, а така и за задържане на обогатяването.