- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Влязлото в сила разпределение на съдебния изпълнител при открито производство по несъстоятелност

Въведение в проблема за конкуренцията на привилегиите по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и Търговския закон (ТЗ)