Принтиране

Възобновяване на производството по несъстоятелност в хипотезата на чл. 632, ал. 2 от Търговския закон

Автор: Нели Маданска,
Съгласно чл. 632, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) в случаите, в които наличното имущество на длъжника не е достатъчно за покриване на началните разноски за производството и същите не са предплатени по реда на ТЗ1, съдът по несъстоятелността постановява решение, с което едновременно обявява неплатежоспособността (съответно - свръхзадължеността) и определя началната й дата, открива производство по несъстоятелност, обявява търговеца в несъстоятелност и спира производството2.