Принтиране

Възобновяване на производство по несъстоятелност, прекратено поради съдебно утвърден план за оздравяване

Автор: Тихомир Николов,
Съгласно чл. 707, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) с решението за утвърждаване на оздравителния план съдът прекратява производството по несъстоятелност и назначава надзорен орган, предложен в плана или избран от събранието на кредиторите.