- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Способи за защита правата на третите лица в производството по несъстоятелност

Съотношение между индивидуалното и универсалното принудително изпълнение