- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Решение № 347 от 27.02.2019 г. на ВКС по т. д. № 687/2018 г., II т. о., ТК

Давността по отношение на вземането, на което кредитор основава молбата си за откриване на производство по несъстоятелност по чл. 625 ТЗ, спира да тече на основание чл. 628а, ал. 3 ТЗ, докато трае производството по несъстоятелност.