- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Разпределение на осребреното имущество в производството по несъстоятелност – принципи, предпоставки и ред

Разпределението на осребреното имущество е заключителен етап от производството по несъстоятелност, който подготвя и обезпечава законосъобразното му приключване.