- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Присъединяване на кредитори към молбата за откриване на производство по несъстоятелност

По дефиниция производството по несъстоятелност на търговец е колективна процедура. Тази „колективност“ се схваща най-вече като участие на всички кредитори на длъжника в разпределението на осребреното имущество, съобразно правата и привилегиите им.