- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Погасяват ли се вземанията срещу длъжника, непредявени в производството по несъстоятелност

Постигането на крайната цел на производството по несъстоятелност – справедливо удовлетворяване на всички кредитори на длъжника, обосновава концепцията на законодателя относно уредбата на производството като такова по универсално принудително изпълнение. Фазата по осребряване на имуществото на длъжника е по естеството си универсално изпълнително производство, чието провеждане обаче е обусловено от наличието на имущество, годно да […]